Nieuws

Op deze paginga zullen de curatoren U op de hoogte houden van de relevante evoluties in het faillissementsdossier.


7 juli 2016 - Verzekeringsproducten:


Voor klanten van de nv Optima Bank die verzekeringspolis(sen) hebben afgesloten via de nv Optima Bank als verzekeringsmakelaar.


Bij deze wordt U ervan ingelicht dat de curatoren van het faillissement onderhandelingen voeren met het oog op een overname van de verzekeringsportefeuille van de nv OPTIMA BANK als makelaar, zodat een verdere dienstverlening met betrekking tot Uw verzekeringspolis(sen) zou worden gewaarborgd. Uw verzekeringspolis(sen) bij de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen lopen gewoon verder. U dient dus vandaag niets te ondernemen. U zult spontaan verder op de hoogte worden gehouden.


7 juillet 2016 - Les produits d'assurances:


A l’attention des clients de la SA Optima Bank qui ont contacté une/des police(s) d’assurance via la SA Optima Bank comme entreprise de courtage d’assurances :


On vous informe que les curateurs de la faillite ont engagé des négociations en vue de la reprise du portefeuille d’assurances de la SA Optima Bank comme entreprise de courtage d’assurances, afin qu’une continuité dans la prestation des services puisse être garantie.

Vos polices d’assurances auprès des sociétés d’assurances respectives se prolongent. Aujourd’hui vous n’avez pas de mesures à prendre. On vous tiendra au courant.


17 augustus 2016 -  Aangiften van schuldvordering


Aangiften verstuurd per mail, fax of brief aan (een van) de curatoren of op het adres van de NV OPTIMA BANK zijn geen geldige aangiften en worden genegeerd.


Uw aangifte van schuldvordering is niet op correcte wijze ingediend zoals voorzien in de wet en aangegeven in de begeleidende brief die u hebt ontvangen.


Alleen met de aangiften die ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent zijn ingediend, zal rekening worden gehouden.


Gelet op de specificiteit van dit faillissement en de enorme omvang ervan, zijn wij genoodzaakt deze strikte houding aan te nemen.


U kunt dit nog rechtzetten door uiterlijk tot 14 juni 2017 op correcte wijze uw schuldvordering TER GRIFFIE indienen.


Indien u ondertussen van het Fond de Garantie reeds volledig bent terugbetaald, is het niet meer nodig nog een schuldvordering in te dienen.


 

17 août 2016 - Declaration de créance

 


 

Les déclarations envoyées par mail, par fax ou par lettre aux ou à un des curateurs ou à l’adresse de la SA OPTIMA BANK  sont invalides et seront niées.


Votre déclaration de créance n’a pas été soumise correctement conformément à la loi et mentionné dans la lettre d’accompagnement que vous avez reçue.


Uniquement les déclarations soumises au greffe du Tribunal de Commerce à Gand seront prises en considération.


Vous avez toujours la possibilité de soumettre correctement votre déclaration de créance AU GREFFE jusqu’au 14 juin 2017.


Si par ailleurs le Fonds de Garantie vous a déjà remboursé la somme totale, vous ne devez plus soumettre de déclaration de créance.


15 juni 2017 - Afwikkeling faillissement: Tussentijdse stand van zaken

15 juni 2018 - Afwikkeling faillissementTUSSENTIJDSE STAND VAN ZAKEN FAILLISSEMENT NV OPTIMA BANK


Navolgende algemene informatie geldt onder voorbehoud van alle rechten, en zonder enige nadelige erkentenis die in rechte of buiten rechte tegen de curatele/Optima Bank zou kunnen worden aangewend.


Op 15 juni 2016 verklaarde de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent  de NV OPTIMA BANK failliet.


Twee jaar later maken de curatoren een stand van zaken op nu er sinds 15 juni 2017 geen aangiften van schuldvordering meer kunnen ingediend worden en het Garantiefonds haar tussenkomst op 9 juni 2017 heeft afgesloten.


De curatoren hebben nu een beter zicht op de omvang van het aangegeven passief dat mogelijks tussen de 100 en 115 miljoen euro bedraagt en ondertussen hebben zij ook al behoorlijk wat actief kunnen realiseren voor ruim 83 miljoen EUR.


Dit heeft hen in staat gesteld om reeds de saldi van de tegoeden van de ex-werknemers in maart 2018  uit te betalen.


Ook de rekeninghouders die geen openbare overheden zijn zullen de volledige saldi ontvangen die zijn niet via het Garantiefonds recupereerden of die geen tussenkomst van het Garantiefonds hebben gevraagd.


Voor de gewone schuldeisers w.o. de rekeninghouders openbare overheden is het nog voorlopig afwachten of er voor hen een dividend zal zijn, maar de kans is zeer reëel. Naast een maximalisatie van het actief  wordt er ook gepoogd om door passiefbeperking het eventueel dividend zo hoog mogelijk te krijgen


OPGELET : gelieve voorlopig niet nodeloos bij de curatoren naar de stand van zaken te informeren of fiscale attesten te vragen m.b.t. het gewoon passief.

Een nieuwe evaluatie zal gemaakt worden  rond 15.6.2019 en publiek gemaakt worden op deze website.

Dit verslag geeft aan wat er sinds het vorig jaarverslag per 15.6.2017 aan werkzaamheden is verricht en wat de actuele stand van zaken is.I. Evoluties in de realisatie van activa


1.Onroerende goederen


 • gerealiseerd : Halsberg-Van Oost (Drongen) opbrengst 863 095,18 EUR
 • nog te realiseren :


 • commerciële units te Diegem  Openbare verkoop 26/062018 : geen kandidaat-kopers aanwezig (strikt genomen geen eigendom van Optima Bank / realisatie in het kader van een dading met IMMODEG)


 • parkeerplaatsen Frans Ackermansstraat (Gent) : nog onduidelijkheid omtrent eigendomstitel.


2.Roerende activa


Alles werd grotendeels gerealiseerd in 2016/2017.


Nog te verkopen  :


 • Aandelen Tessenderlo Chemie (huidige waarde ruim 74.000,00 EUR);


 • Nog te innen :


Obligaties Griekenland (huidige waarde ruim 90.000 EUR) : vervaldatum 15/10/2042

Obligatielening Stad Gent van 500.000 EUR : vervaldatum 01/03/2023


 • Wat de verkoop van de verzekeringsportefeuilles betreft, werd nog een klein bedrag geïnd.


 • Ook de verkoop van de inboedel archiefruimte Keizer Karelstraat bracht nog ca 3 000 EUR op.


Er blijven nog enkele verouderde IT toestellen en een bedrijfswagen over die noodzakelijk waren voor de werkzaamheden verricht door een in dienst gehouden personeelslid (zie verder) De verkoop is gepland in 2018.


3.Vorderingen en lopende procedures


3.1.Diverse aansprakelijkheidsprocedures


(i)OPTIMA BANK / voormalige bestuurders , directieleden en NBB inzake funding-discussie


Dagvaarding vanwege de curatoren dd. 26 januari 2018.


Vordering ten aanzien van voormalige bestuurders , directieleden en NBB ten belope van 10.083.937,09 EUR.


Hangende voor Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Pleitdata: 5 en 6 maart 2020.


(ii)OPTIMA BANK / voormalige bestuurders en directieleden OPTIMA BANK, OPTIMA GROUP, voormalige bestuurders en directieleden OPTIMA GROUP en EY inzake Optima Group-discussie 


Dagvaarding vanwege de curatoren dd. 26 januari 2018.


Vordering ten aanzien van voormalige bestuurders en directieleden OPTIMA BANK, OPTIMA GROUP en EY ten belope van 2.386.619,94 EUR.


Vordering ten aanzien van voormalige bestuurders en directieleden OPTIMA BANK, OPTIMA GROUP, bestuurders en directieleden OPTIMA GROUP en EY ten belope van 3.348.514,70 EUR.


Naar de bijzondere rol in afwachting van de stafprocedure.(iii)OPTIMA BANK / voormalige bestuurders  en directieleden inzake kennelijk grove fout


Dagvaarding vanwege de curatoren dd. 26 januari 2018.


Vordering ten aanzien van voormalige bestuurders en directieleden OPTIMA BANK wegens kennelijk grove fout, waarbij betaling van het netto-passief wordt gevorderd.


Naar de bijzondere rol in afwachting van de strafprocedure.


(iv)Klacht met burgerlijke partijstelling


Klacht met burgerlijke partijstelling vanwege de curatoren in het lopende gerechtelijk onderzoek geleid door Onderzoeksrechter Serlippens.


3.2.Uitvoering verbintenis Jeroen Piqueur voor 20.000.000,00 EUR in hoofdsom


 • Ten gronde


Dagvaarding vanwege de curatoren dd. 19 september 2016.


Dhr. Piqueur werd bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent veroordeeld tot betaling van 20.000.000 EUR, meer de gerechtelijke interesten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.


Dhr. Piqueur heeft bij verzoekschrift van 4 juni 2018 hoger beroep aangetekend. De zaak wordt op 5 september 2018 ingeleid.


 • Beslag

Beschikking van de beslagrechter van 23 juni 2016 (A.R. 16/937/B)


Krachtens voornoemde beschikking heeft de curatele per exploten van 23 juni 2016 bewarend beslag laten leggen op (i) een voertuig Rolls Royce Phaton, (ii) een voertuig Porsche Carrera GT en (iii) diverse roerende goederen behorende tot de inboedel van de heer Jeroen Piqueur


Op 19 juli 2016 heeft dhr. Piqueur verzet aangetekend tegen de beschikking. De beslagrechter heeft het verzet middels beschikking van 7 februari 2017 afgewezen als ongegrond.


Op 18 april heeft dhr. Piqueur een verzoekschrift houdende akte van hoger beroep neergelegd. De zaak werd in beraad genomen. Uitspraak is voorzien voor eind september 2018.


Beschikking van 29 juni 2016 (A.R. 16/971/B)


Krachtens voornoemde beschikking heeft de curatele per exploten van 29 juni 2016 bewarend beslag laten leggen onder derden van aan dhr. Piqueur gelieerde vennootschappen.


Op 19 juli 2016 heeft dhr. Piqueur verzet aangetekend tegen de beschikking. Op 3 oktober 2016 is BENIFISCO vrijwillig tussengekomen in de procedure. De beslagrechter heeft het verzet middels beschikking van 7 februari 2017 afgewezen als ongegrond


Op 18 april 2017 heeft dhr. Piqueur een verzoekschrift houdende akte van hoger beroep neergelegd. BENFISCO tekende incidenteel beroep aan. De zaak werd uitgesteld naar de zitting van 4 september 2018.


 

Beschikking van 29 juni 2016 (A.R. 16/972/B)


Krachtens voornoemde beschikking heeft de curatele per exploot van 29 juni 2016 bewarend beslag laten leggen op (i) een voertuig van het type Aston Martin en (ii) een voertuig Club Car MT.


Er werd geen verzet aangetekend.


Inmiddels wordt overgegaan tot uitvoerend beslag.


De vordering in revindicatie van Garage Vandenberghe betreffende de Porsche werd door de Beslagrechter gegrond verklaard. De curatele heeft hierin berust.


 • Vordering van mevrouw Schumacher (echtgenote Jeroen Piqueur)


Mevr. Schumacher heeft de curatele en dhr. Piqueur gedagvaard per 14 september 2016 teneinde de persoonlijke verbintenis nietig te horen verklaren op grond van (i) artikel 224, § 1, 4 B.W. en (ii) wilsgebreken.


De vordering werd afgewezen bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Gent, afdeling Gent van 8 juni 2017.


Mevrouw Schumacher en dhr. Piqueur hebben hoger beroep aangetekend. De zaken wordt gepleit op 19 september 2019.
3.3. Procedures tegen IMACO NV en Jeroen Piqueur als borgsteller


 • Bodemprocedure tegen IMACO en dhr. Piqueur inzake openstaande kredieten


Dagvaarding wege de curatoren op 18 januari 2017.


Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Gent, afdeling Gent van 20 december 2017 werd de vordering gegrond verklaard.


IMACO en dhr. Piqueur werden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de som van (i) 885.029,68 EUR, (ii) 20.294,77 EUR en (iii) 61.590,53 EUR, meer de conventionele en gerechtelijke interesten. Dhr. Piqueur werd veroordeeld tot betaling van de som van 22.412.59 EUR.


IMACO en dhr. Piqueur tekenden op 28 februari 2018 hoger beroep aan.


 • Gerechtelijke reorganisatie / faillissement


IMACO verzocht om toegelaten te worden tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie.


Tussenkomst vanwege de curatoren dd. 12 juni 2018 met oog op afwijzing verzoek.


Verzoek IMACO afgewezen bij vonnis van 19 juni 2018.


Hoger beroep door IMACO wordt behandeld op 10 september 2018.


3.4. OPTIMA BANK / YES 


Dagvaarding vanwege de curatoren met oog op intrekking van het reorganisatieplan wegens niet uitvoering ervan dd. 27 februari 2018.


YES werd inmiddels failliet verklaard. Mr. I. Van de Mierop werd aangesteld als curator.


De curatoren verrichtten aangifte van schuldvordering voor een provisioneel bedrag van 11.048.385,68 EUR.


Procedure hangende voor Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (rol in afwachting van standpunt curator YES).


3.5. OPTIMA BANK / Chantiers – SFI PRIVATE


Dagvaarding vanwege de curatoren met oog op betaling van een bedrag van 235.550,00 EUR in hoofdsom dd. 13 januari 2017.


Procedure hangende voor de rechtbank van koophandel Waals-Brabant. Pleitdatum: 19 september 2018.


3.6.Pro memorie


Pro memorie laten de curatoren opmerken dat nog diverse andere gerechtelijke procedures lopen, die (i) ofwel reeds hangende waren op datum van faillissement van OPTIMA BANK, ofwel (ii) tijdens het faillissement werden ingeleid in het kader van passiefdiscussies.


4.Inning lopende kredieten


a)Kredieten niet gelinkt aan de consorten Land Invest Group/Piqueur


Alle kredieten werden lange tijd voor het faillissement opgezegd in het kader van de afbouw van de bankactiviteiten. Er waren 3 probleemgevallen die niet opgelost geraakten, waarmee de curatele dan een afbetalingsplan heeft afgesloten.


 • Beverbrugge nv : betaalt maandelijks af (saldo kapitaal dd.15/06/2018 : 138.485,61 EUR)
 • Van Nevel – Borre : betaalt maandelijks af (saldo kapitaal dd. 30/06/2018 : 351.717,27 EUR)
 • Mediageuzen : krediet volledig afbetaald per 09/02/2018 : saldobetaling van 875.653,46 EURb)De kredieten door OPTIMA BANK verleend aan de consoorten Land Invest Group zijn (i) ofwel volledig terugbetaald, (ii) ofwel geïncorporeerd in dadingen die actueel nog hangende zijn.II Overzicht passief en uitgaven


Enkele vaststellingen en evoluties sinds 6.9.2016 m.b.t. het passief dat toen geraamd werd op 115 684 610,24 EUR


 • Op 6.9.2017 werd het 2de proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen opgemaakt en daaruit blijkt :

aanvaard gewoon passief 515 931,64 EUR

aangehouden bevoorrecht passief 40 415 095,33 EUR

aangehouden gewoon passief 74 753 583,27


Of een potentieel passief van ruim 115 miljoen euro dat zoals hierna aangegeven  in een verder fase gevoelig kan verminderen.


 • Er was een belangrijke overlapping tussen de aangifte van schuldvordering van het Garantiefonds en deze van de individuele rekeninghouders die inmiddels werden uitbetaald. De aanvankelijke vordering van het GF is inmiddels toegenomen van 30,5 miljoen euro tot meer dan 50 miljoen euro. 


Delen van de schuldvorderingen van de individuele rekeninghouders zullen dan ook komen te vervallen doch de precieze omvang zal pas kunnen bepaald worden in de loop van 2018/2019.


Zowel het Garantiefonds als de rekeninghouders (natuurlijke personen en KMO’s) voor de saldi die niet door het GF vergoed werden, zijn bevoorrecht. Velen hebben dit bij hun aangifte over het hoofd gezien maar de curatele zal dit zoveel als mogelijk laten rechtzetten.


 • Alle schuldvorderingen van de ca 170 werknemers die een vordering hebben ingediend, zijn aanvaard, de sociale documenten werden afgeleverd en in maart 2018 werden na tussenkomst van  het FSO in 2017 de werknemers volledig netto uitbetaald voor de saldi.


Ook het FSO werd terugbetaald voor de vordering in de rang van art.19.3 Hyp.W. en tevens de inhoudingen RSZ (werknemersbijdragen). De inhoudingen Bedrijfsvoorheffing moeten nog aangegeven en betaald worden.


 • Door de dading met YES is het gewoon passief verminderd en ook de Belfius dading heeft een passiefbeperking teweeg gebracht.


Daarnaast is er ook nog de procedure in Spanje tegen Banco Inversis die tot nu toe gunstig is verlopen en naast recuperatie van actief, kan dit een passief beperking van 1,5 miljoen EURO met zich mee brengen. Deze procedure is evenwel nog hangende voor het Spaanse Hooggerechtshof (Cassatie)


 • Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat een aantal schuldvorderingen provisioneel werden begroot waarbij niet evident te bepalen is wat de uiteindelijke vordering zal zijn.


 • Er dient tenslotte ook nog rekening gehouden te worden met de reeds gemaakte boedelkosten voor ca 2 miljoen euro (gerechtskosten, kosten en erelonen curatoren, advocaten en experten, bewaring archieven en IT componenten, personeelskosten, verzekeringen, beslagkosten, procedures, enz.)  en de toekomstige boedelschulden (zie verder)


Tot 1 juni 2018 werd de hoofdboekhouder in dienst gehouden om de curatoren bij te staan in de vereffeningswerkzaamheden en de afbouw van de bankactiviteiten. Deze kost valt weg in de toekomst
III Vooruitzicht op betaling


Actueel is er nog actief beschikbaar van ongeveer 75 miljoen euro (na aftrek van de boedelkosten en de reeds uitbetaalde schuldeisers (sociale voorrechten en pandhouders) voor een bedrag van 6 871 938,42 EUR.


Rekening moet uiteraard ook gehouden worden met de bijkomende boedelkosten die kunnen geraamd worden op 2 miljoen euro gezien de te verwachten lange looptijd van de vereffening van dit faillissement, maar er zal ook nog bijkomend actief gerealiseerd worden zodat het thans nog moeilijk in te schatten is hoeveel uiteindelijk zal kunnen verdeeld worden onder de schuldeisers.


Alle cijfers zijn dus louter een prognose op basis van gekende gegevens en inschatting van onbekende gegevens en zijn dus onder alle voorbehoud.


Dit betekent dat volgende bevoorrechte schuldeisers hun vordering volledig zullen betaald zien :


 • alle werknemers voor het saldi van hun loontegoeden en verbrekingsvergoedingen en de betalingen verricht door het Sluitingsfonds FSO, samen met de werknemersbijdragen en bedrijfsvoorheffingen (zijn betaald behoudens BV – zie hoger)


 • de Directe Belastingen, BTW en RSZ voor de bijdragen en bedrijfsvoorheffing (van voor  faillissement) die actueel nog niet volledig gekend zijn (procedure lopende RSZ) maar kunnen geraamd worden op 4 miljoen euro.


 • het Garantiefonds (volgens laatste aangifte per 28.5.2018 bepaald op 50 314 016,06 EUR maar kan toenemen gezien er nog hangende dossiers zijn.


Er lopen ook nog procedures van 2 schuldeisers die de weigering tot tussenkomst van het Garantiefonds aanvechten voor de Raad van State en beweren dat ook zij van de tussenkomst van het  GF kunnen genieten omdat zij in tegenstelling met het standpunt van het Garantiefonds stellen geen openbare overheid te zijn en dus in aanmerking komen voor tussenkomst en bevoorrechting voor het saldo. Deze schuldeisers vertegenwoordigen een schuldvordering van toch 3 miljoen euro.


 • Dan blijft er nog ruim 15 miljoen te verdelen onder de natuurlijke personen en KMO’s met een rekening die onder de waarborg van het Garantiefonds vallen (art.389§2 Bankenwet) en die een saldo te goed hebben bovenop de 100 000 EUR die zij van het Garantiefonds hebben ontvangen of die geen tussenkomst hebben gevraagd van het Garantiefonds maar wel een aangifte hebben ingediend in het faillissement.


Louter theoretisch op basis van boordtabellen gekend bij aanvang van het faillissement zou dat een bedrag van ongeveer 10 miljoen euro vertegenwoordigen zodat deze naar verwachting hun volledige vordering zullen recupereren.


 • Dezelfde boodschap kan gesteld worden voor de algemeen bevoorrechte schuldeisers (belastingen andere dan bedrijfsvoorheffing en BTW) doch de omvang daarvan is verwaarloosbaar.


Naar verwachting zal er dus ook voor de gewone schuldeisers (waarin begrepen de leveranciers en de openbare overheden en financiële instellingen met rekeningen bij de bank die niet onder  de waarborg van het GF vallen) een dividend zijn.


Gent, 15 juni 2018


Geert Defreyne       Matthias Gesquière       Hans De MeyerETAT INTERMEDIAIRE DE LA FAILLITE D'OPTIMA BANQUE S.A.


Les informations générales suivantes sont fournies sous réserve de tous les droits et sans reconnaissance préjudiciable susceptible d'être invoquée judiciairement ou extrajudiciairement contre la curatelle/Optima Banque.


Le 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Gand, Division Gand, a prononcé la faillite d'OPTIMA BANQUE S.A.

Deux ans plus tard, les curateurs dressent un état des lieux, maintenant que plus aucune déclaration de créance ne peut être soumise depuis le 15 juin 2017 et que le Fonds de garantie a clôturé son intervention le 9 juin 2017.

Les curateurs ont actuellement une meilleure perception de l'importance du passif déclaré, qui peut se situer entre 100 et 115 millions d'euros, et dans l'intervalle ils ont déjà pu réaliser un montant considérable d'actifs, pour plus de 83 millions d'euros.

Ceci leur a permis de verser déjà en mars 2018 les soldes des arriérés des anciens salariés.

Les titulaires de comptes autres que les pouvoirs publics recevront également les soldes intégraux qu'ils n'ont pas recouvrés par l'intermédiaire du Fonds de garantie ou qu'ils n'ont pas demandés par le biais du Fonds de garantie.

Pour les créanciers chirographaires, y compris les pouvoirs publics titulaires de comptes, il reste à voir s'il y aura pour eux un dividende, mais les chances sont très réelles. Outre la maximisation de l'actif, on s'efforce également de limiter le passif afin de maximiser ainsi le dividende éventuel.


ATTENTION : Pour l'instant, veuillez ne pas vous enquérir inutilement auprès des curateurs de l'état de la situation ni demander des certificats fiscaux concernant le passif chirographaire.

Une nouvelle évaluation sera faite vers le 15.6.2019 et sera publiée sur le présent site web.

Le présent rapport fait état des travaux effectués depuis le rapport annuel précédent du 15.6.2017 et de l'état actuel de la situation.I. Évolutions dans la réalisation des actifs


1.Biens immobiliers


-réalisés : Halsberg-Van Oost (Drongen) recette : 863 095,18 euros

-encore à réaliser :

ounités commerciales à Diegem Vente publique 26/06/2018 : absence d'acquéreurs potentiels (strictement parlant pas une propriété d'Optima Banque / réalisation dans le cadre d'une transaction avec IMMODEG).

oemplacements de stationnement Frans Ackermansstraat (Gand) : des incertitudes subsistent concernant le titre de propriété.


2.Actifs mobiliers


L'ensemble de ces actifs a été réalisé en grande partie en 2016/2017.


Encore à vendre :


Actions Tessenderlo Chemie (valeur actuelle plus de 74.000,00 euros) ;


Encore à percevoir :


Obligations Grèce (valeur actuelle plus de 90.000 euros) : échéance 15/10/2042

Emprunt obligataire Ville de Gand pour un montant de 500 000 euros: échéance 01/03/2023


Un petit montant a encore été perçu à travers la vente des portefeuilles d'assurances.

La vente du mobilier des locaux d'archives Keizer Karelstraat a rapporté environ 3.000 EUR.


Restent quelques appareils IT obsolètes ainsi qu'une voiture de société nécessaires pour les travaux effectués par un membre du personnel resté employé (voir plus loin). La vente est prévue en 2018.


3.Créances et procédures en cours


3.1.Procédures en responsabilité diverses


(i)OPTIMA BANQUE / anciens administrateurs, membres de la direction et la BNB dans le cadre des discussions sur le financement


Citation à comparaître de la part des curateurs en date du 26 janvier 2018.


Créance vis-à-vis des anciens administrateurs, membres de la direction et de la BNB à concurrence de 10 083 937,09 euros.


En cours devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Dates des plaidoiries : 5 et 6 mars 2020.


(ii)OPTIMA BANQUE / anciens administrateurs et membres de la direction d'OPTIMA BANQUE, OPTIMGA GROUP, anciens administrateurs et membres de la direction d'OPTIMA GROUP et EY dans le cadre de la discussion sur Optima Group. 


Citation à comparaître de la part des curateurs en date du 26 janvier 2018.


Créance vis-à-vis des anciens administrateurs et membres de la direction d'OPTIMA BANQUE, OPTIMA GROUP et EY à concurrence de 2 386 619,94 euros.


Créance vis-à-vis des anciens administrateurs et membres de la direction d'OPTIMA BANQUE, OPTIMA GROUP, administrateurs et membres de la direction d’OPTIMA GROUP et EY à concurrence de 3 348 514,70 euros.


Renvoyée au rôle spécial dans l'attente de la procédure pénale.


(iii)OPTIMA BANQUE / anciens administrateurs et membres de la direction dans le cadre d'une faute grave manifeste


Citation à comparaître de la part des curateurs en date du 26 janvier 2018.


Créance vis-à-vis des anciens administrateurs et membres de la direction d'OPTIMA BANQUE en raison de faute grave manifeste, réclamant le paiement du passif net.


Renvoyée au rôle spécial dans l'attente de la procédure pénale.


(iv)Plainte avec constitution de partie civile


Plainte avec constitution de partie civile de la part des curateurs dans l'enquête judiciaire en cours, dirigée par le juge d'instruction Serlippens.


3.2.Exécution de l'obligation Jeroen Piqueur pour 20 000 000,00 euros en principal


-Au fond


Citation à comparaître de la part des curateurs en date du 19 septembre 2016.


M. Piqueur a été condamné par jugement du Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, au paiement de 20 000 000 euros, majorés des intérêts légaux. Le jugement est exécutoire par provision.


M. Piqueur a interjeté appel par requête du 4 juin 2018. L'affaire sera introduite le 5 septembre 2018.


-Saisie

-Ordonnance du juge des saisies du 23 juin 2016 (A.R. 16/937/B)

-En vertu de l'ordonnance précitée, la curatelle a procédé par exploits du 23 juin 2016 à la saisie conservatoire (i) d'un véhicule Rolls Royce Phamton, (ii) d'un véhicule Porsche Carrera GT et (iii) de divers biens meubles faisant partie du mobilier de monsieur Jeroen Piqueur.

-Le 19 juillet 2016, M. Piqueur a formé opposition contre l’ordonnance. Le juge des saisies a rejeté l'opposition moyennant ordonnance du 7 février 2017 comme étant non fondée.

-Le 18 avril, M. Piqueur a déposé une requête portant acte d'appel. L'affaire a été prise en délibéré. L'arrêt est attendu pour la fin septembre 2018.


-Ordonnance du 29 juin 2016 (A.R. 16/971/B)

-En vertu de l'ordonnance précitée, la curatelle a ordonné par exploits du 29 juin 2016 la saisie-arrêt conservatoire des sociétés liées à M. Piqueur.

-Le 19 juillet 2016, M. Piqueur a formé opposition contre l’ordonnance. Le 3 octobre 2016, BENIFISCO est intervenu volontairement à la procédure. Le juge des saisies a rejeté l'opposition moyennant ordonnance du 7 février 2017 comme étant non fondée.

-Le 18 avril 2017, M. Piqueur a déposé une requête portant acte d'appel. BENIFISCO a interjeté appel incident. L'affaire a été reportée à la séance du 4 septembre 2018.

 

-Ordonnance du 29 juin 2016 (A.R. 16/972/B)

-En vertu de l'ordonnance précitée, la curatelle a ordonné par exploit du 29 juin 2016 la saisie conservatoire (i) d'un véhicule du type Aston Martin et (ii) d'un véhicule Club Car MT.

-Aucune opposition n'a été formée.


Il est actuellement procédé à la saisie d'exécution.


La requête en revendication de Garage Vandenberghe concernant la Porsche a été déclarée fondée par le juge des saisies. La curatelle a acquiescé à cette décision.


-Demande de madame Schumacher (épouse Jeroen Piqueur)


Mme Schumacher a assigné à comparaître la curatelle et M. Piqueur au 14 septembre 2016 afin d'entendre déclarer la nullité de l'obligation personnelle en vertu (i) de l'article 224, § 1, 4 du Code civil et (ii) de vices de consentement.


La demande a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance de Gand, division Gand, du 8 juin 2017.


Madame Schumacher et M. Piqueur ont interjeté appel. Les affaires seront plaidées le 19 septembre 2019.3.3. Procédures contre IMACO SA et Jeroen Piqueur en tant que garant


-Procédure au fond contre IMACO et M. Piqueur relative aux crédits à rembourser


Citation à comparaître de la part des curateurs le 18 janvier 2017.


La demande a été déclarée fondée par jugement du Tribunal de première instance de Gand, division Gand, du 20 décembre 2017.


IMACO et M. Piqueur ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de (i) 885 029,68 EUR, (ii) 20 294,77 euros et (iii) 61 590,53 euros, majorés des intérêts conventionnels et légaux. M. Piqueur a été condamné au paiement de la somme de 22 412 59 euros.


IMACO et M. Piqueur ont interjeté appel le 28 février 2018.


-Réorganisation judiciaire / faillite


IMACO a demandé à être admis à la procédure de réorganisation judiciaire.


Intervention de la part des curateurs en date du 12 juin 2018 en vue du rejet de la demande.


Demande d'IMACO rejetée par jugement du 19 juin 2018.


L'appel d'IMACO sera traité le 10 septembre 2018.


3.4. OPTIMA BANQUE / YES 


Citation à comparaître de la part des curateurs en vue du retrait du plan de réorganisation en raison de sa non-exécution en date du 27 février 2018.


Dans l'intervalle, YES a été déclaré en faillite. M. I. Van de Mierop a été nommé curateur.


Les curateurs ont fait une déclaration de créance pour un montant provisionnel de 11 048 385,68 euros.


Procédure en cours devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles (rôle dans l'attente de la position du curateur YES).


3.5. OPTIMA BANQUE / Chantiers – SFI PRIVATE


Citation à comparaître de la part des curateurs en vue du paiement d'un montant de 235 550,00 euros en principal en date du 13 janvier 2017.


Procédure en cours devant le tribunal de commerce du Brabant wallon Date des plaidoiries : 19 septembre 2018.


3.6.Pour mémoire


Les curateurs font remarquer pour mémoire que diverses autres procédures judiciaires sont en cours, qui (i) étaient déjà en cours à la date de la faillite d'OPTIMA BANQUE ou (ii) ont été initiées pendant la faillite dans le cadre des discussions sur les passifs.


4.Perception des crédits en cours


a)Crédits non liés aux consorts Land Invest Group/Piqueur


Tous les crédits ont été résiliés longtemps avant la faillite dans le cadre de la réduction progressive des activités bancaires. Il y a eu 3 cas problématiques non résolus, avec lesquels la curatelle a ensuite conclu un plan de remboursement.


-Beverbrugge sa : rembourse sur une base mensuelle (solde capital en date du 15/06/2018 : 138 485,61 euros)

-Van Nevel - Borre : rembourse sur une base mensuelle (solde capital en date du 30/06/2018 : 351 717,27 euros)

-Mediageuzen : crédit remboursé intégralement au 09/02/2018 : paiement du solde de 875 653,46 eurosb)Les crédits accordés par la OPTIMA BANQUE aux consorts Land Invest Group ont été (i) soit remboursés intégralement, (ii) soit incorporés dans des transactions qui sont actuellement encore en cours.II Relevé des passifs et des dépenses


Constats et évolutions depuis le 6.9.2016 concernant le passif estimé à l'époque à 115 684 610,24 euros


-Le 6.9.2017, le 2e procès-verbal de vérification des déclarations de créances a été établi, faisant apparaître les éléments suivants :

o passif chirographaire accepté : 515 931,64 euros

opassif privilégié détenu : 40 415 095,33 euros

opassif chirographaire détenu : 74 753 583,27


Soit un passif potentiel de plus de 115 millions d'euros susceptible de diminuer sensiblement dans une phase ultérieure, comme indiqué ci-après.


-Il y avait un chevauchement important entre la déclaration de créance du Fonds de garantie et celle des titulaires de comptes individuels qui ont été remboursés dans l'intervalle. Dans l'intervalle, la créance initiale du Fonds de garantie est passée de 30,5 millions d'euros à plus de 50 millions d'euros. 


Des parties des déclarations de créances des titulaires de comptes individuels seront dès lors caduques mais le montant exact ne pourra être déterminé que dans le courant de 2018/2019.


Tant le Fonds de garantie que les titulaires de comptes (personnes physiques et PME), pour les soldes non remboursés par le FG, sont privilégiés. Nombreux sont ceux qui ont perdu de vue cet aspect dans leur déclaration, mais la curatelle rectifiera les choses autant que possible.


-Toutes les déclarations de créances des quelque 170 travailleurs qui ont présenté une créance ont été acceptées, les documents sociaux ont été délivrés et en mars 2018, à la suite de l'intervention du FFE en 2017, les travailleurs ont été payés nets intégralement pour les soldes.


Le FFE a également été remboursé pour la créance au rang de l'art. 19.3 de la loi hypothécaire ainsi que les cotisations prélevées de sécurité sociale (cotisations des salariés). Les précomptes professionnels prélevés doivent encore être déclarés et payés.


-La transaction avec YES a permis de diminuer le passif chirographaire et la transaction Belfius a également entraîné une réduction du passif.


En outre, il y a aussi la procédure en Espagne contre Banco Inversis, qui s'est déroulée favorablement jusqu'à présent et qui, en plus de la récupération d'actifs, peut aboutir à une réduction du passif de 1,5 million d'euros. Toutefois, cette procédure est encore en cours devant la Cour suprême espagnole (Cassation).


-Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'un certain nombre de déclarations de créances ont été estimées provisionnellement et qu'il n'est pas évident de déterminer quelle sera la créance définitive.


-Enfin, il faut également tenir compte des coûts de la masse déjà encourus à concurrence d'environ 2 millions d'euros (frais de justice, frais et honoraires des curateurs, avocats et experts, conservation des archives et éléments informatiques, frais de personnel, assurances, frais de saisie, procédures, etc.) ainsi que des futures dettes de la masse (voir ci-après).


Le chef-comptable est resté employé jusqu'au 1er juin 2018 pour assister les curateurs dans les travaux de liquidation et la réduction progressive des activités bancaires. Ces coûts n'existeront plus à l'avenir.
III Perspectives de paiement


Actuellement, des actifs d'environ 75 millions d'euros sont encore disponibles (après déduction des coûts de la masse et des créanciers déjà payés (privilèges sociaux et créanciers gagistes) pour un montant de 6 871 938,42 euros).


Bien sûr, il faut aussi tenir compte des coûts de la masse supplémentaires qui peuvent être estimés à 2 millions d'euros compte tenu du long terme prévu de la liquidation de cette faillite, mais des actifs supplémentaires seront également réalisés, de sorte qu'il est actuellement difficile d'estimer le montant qui pourra finalement être réparti entre les créanciers.


Tous les chiffres sont donc un simple pronostic basé sur des données connues et des estimations de données inconnues et sont donc soumis à toutes les réserves.


Cela signifie que les créanciers privilégiés suivants recevront le paiement intégral de leurs créances :


-tous les travailleurs pour les soldes de leurs arriérés de rémunération et leurs indemnités de rupture et des paiements effectués par le Fonds de fermeture FFE, ainsi que des cotisations des travailleurs et des précomptes professionnels (ont été payés à l'exception des précomptes professionnels - voir ci-dessus).


-les Impôts Directs, la TVA et l’ONSS pour les cotisations et le précompte professionnel (d'avant la faillite) qui ne sont pas encore entièrement connus à l'heure actuelle (procédure en cours à l’ONSS) mais peuvent être estimés à 4 millions d'euros.


-le Fonds de garantie (suivant la dernière déclaration au 28.5.2018 fixée à 50 314 016,06 euros, mais qui peut augmenter en raison de l'existence de dossiers en suspens).


Des procédures sont également toujours en cours de la part de deux créanciers qui contestent le refus d'intervention du Fonds de garantie devant le Conseil d'État et prétendent pouvoir eux aussi bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie parce que, contrairement à l'opinion du Fonds de garantie, ils affirment ne pas être des pouvoirs publics et donc être éligibles à l'intervention et au traitement privilégié du solde. Ces créanciers représentent une créance de 3 millions d'euros.


-Il reste alors encore plus de 15 millions d'euros à répartir entre les personnes physiques et les PME dont les comptes sont couverts par la garantie du Fonds de garantie (article 389, § 2, de la loi bancaire) et qui ont un solde supérieur aux 100 000 euros reçus du Fonds de garantie ou qui n'ont pas demandé d'intervention du Fonds de garantie mais ont déposé une déclaration dans le cadre de la faillite.

Théoriquement, sur la base des tableaux de bord connus au début de la faillite, cela représenterait un montant d'environ 10 millions d'euros, de sorte qu'ils sont censés recouvrer toutes leurs créances.

-Le même message peut être communiqué quant aux créanciers titulaires de privilèges généraux (impôts autres que le précompte professionnel et la TVA), mais le montant concerné est négligeable.

On s'attend donc à ce qu'il y ait également un dividende pour les créanciers chirographaires (y compris les fournisseurs et les pouvoirs publics et les institutions financières dont les comptes auprès de la banque ne sont pas couverts par la garantie du FG).


Gand, le 15 juin 2018


Geert DefreyneMatthias GesquièreHans De Meyer

3 juli 2019 - Afwikkeling faillissement


TUSSENTIJDSE STAND VAN ZAKEN FAILLISSEMENT NV OPTIMA BANK