Nieuws

Op deze paginga zullen de curatoren U op de hoogte houden van de relevante evoluties in het faillissementsdossier.

 

7 juli 2016 - Verzekeringsproducten:

 

Voor klanten van de nv Optima Bank die verzekeringspolis(sen) hebben afgesloten via de nv Optima Bank als verzekeringsmakelaar.

 

Bij deze wordt U ervan ingelicht dat de curatoren van het faillissement onderhandelingen voeren met het oog op een overname van de verzekeringsportefeuille van de nv OPTIMA BANK als makelaar, zodat een verdere dienstverlening met betrekking tot Uw verzekeringspolis(sen) zou worden gewaarborgd. Uw verzekeringspolis(sen) bij de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen lopen gewoon verder. U dient dus vandaag niets te ondernemen. U zult spontaan verder op de hoogte worden gehouden.

 

7 juillet 2016 - Les produits d'assurances:

 

A l’attention des clients de la SA Optima Bank qui ont contacté une/des police(s) d’assurance via la SA Optima Bank comme entreprise de courtage d’assurances :

 

On vous informe que les curateurs de la faillite ont engagé des négociations en vue de la reprise du portefeuille d’assurances de la SA Optima Bank comme entreprise de courtage d’assurances, afin qu’une continuité dans la prestation des services puisse être garantie.

Vos polices d’assurances auprès des sociétés d’assurances respectives se prolongent. Aujourd’hui vous n’avez pas de mesures à prendre. On vous tiendra au courant.

 

17 augustus 2016 - Aangiften van schuldvordering

 

Aangiften verstuurd per mail, fax of brief aan (een van) de curatoren of op het adres van de NV OPTIMA BANK zijn geen geldige aangiften en worden genegeerd.

 

Uw aangifte van schuldvordering is niet op correcte wijze ingediend zoals voorzien in de wet en aangegeven in de begeleidende brief die u hebt ontvangen.

 

Alleen met de aangiften die ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent zijn ingediend, zal rekening worden gehouden.

 

Gelet op de specificiteit van dit faillissement en de enorme omvang ervan, zijn wij genoodzaakt deze strikte houding aan te nemen.

 

U kunt dit nog rechtzetten door uiterlijk tot 14 juni 2017 op correcte wijze uw schuldvordering TER GRIFFIE indienen.

 

Indien u ondertussen van het Fond de Garantie reeds volledig bent terugbetaald, is het niet meer nodig nog een schuldvordering in te dienen.

 

17 août 2016 - Declaration de créance

 

Les déclarations envoyées par mail, par fax ou par lettre aux ou à un des curateurs ou à l’adresse de la SA OPTIMA BANK sont invalides et seront niées.

 

Votre déclaration de créance n’a pas été soumise correctement conformément à la loi et mentionné dans la lettre d’accompagnement que vous avez reçue.

 

Uniquement les déclarations soumises au greffe du Tribunal de Commerce à Gand seront prises en considération.

 

Vous avez toujours la possibilité de soumettre correctement votre déclaration de créance AU GREFFE jusqu’au 14 juin 2017.

 

Si par ailleurs le Fonds de Garantie vous a déjà remboursé la somme totale, vous ne devez plus soumettre de déclaration de créance.

 

15 juni 2017 - Afwikkeling faillissement: Tussentijdse stand van zaken