Huurwaarborgrekening

In uw hoedanigheid, als huurder, titularis van een geblokkeerde huurwaarborgrekening in het faillissement van Optima Bank NV.


Indien u over de gelden op uw huurwaarborgrekening wil beschikken via een aangifte bij het garantiefonds (zie hiervoor http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank) heeft u 2 mogelijkheden:


  • Indien de huurovereenkomst intussen beëindigd is, treedt u in contact met de verhuurder om samen het document tot vrijgave van de huurwaarborg, dat u onderaan vindt, volledig, correct en ondubbelzinnig in te vullen en te ondertekenen.
  • Indien de huurovereenkomst nog niet beëindigd is, dient u uw huurwaarborg in samenspraak met de verhuurder te verplaatsen naar een andere financiële instelling van uw keuze.


Pas nadat u ons in het bezit heeft gesteld van:


  • het hierboven vermelde document tot vrijgave van de huurwaarborg of van een attest/bewijs van de opening van een nieuwe huurwaarborgrekening bij een andere financiële instelling op uw naam ten voordele van de verhuurder
  • een kopie van de voor-en achterzijde van de identiteitskaart van zowel huurder als verhuurder kunnen wij het saldo van uw huurwaarborgrekening beschikbaar stellen bij het garantiefonds.


U kan deze documenten verzenden per e-mail naar accounts@optima.be of per post aan Optima Bank NV in faling, P.a. Kortrijksesteenweg 361, 9000 Gent


Om de gelden uiteindelijk te ontvangen van het garantiefonds  dient u een aangifte in te dienen bij het garantiefonds met het document tot vrijgave van de huurwaarborg (zie hiervoor http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank).


*  *  *


En votre qualité de locataire, titulaire d’un compte garantie locative bloqué dans la faillite de la Optima Bank.


Si vous voulez disposer de l’argent de votre compte garantie locative par le biais d’une déclaration auprès du Fonds de Garantie (voir :http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank) 2 possibilités vous sont proposées :


  • Si le contrat de bail a pris fin entretemps, vous pouvez prendre contact avec le bailleur afin de remplir entièrement, correctement et sans ambiguïté le document de libération de la garantie locative que vous trouvez en bas et de le soussigner.
  • Si le contrat de bail n’a pas encore pris fin vous êtes obligé de transférer votre garantie locative auprès d’une autre institution financière de votre choix en concertation avec le bailleur.


Dès que nous sommes en possession :


  • du document de libération de garantie locative (susmentionné) ou d’une attestation de l’ouverture d’un nouveau compte garantie locative auprès d’une autre institution financière à votre nom en faveur du bailleur
  • d’une copie recto-verso des cartes d’identité du locataire et du bailleur nous sommes en mesure de mettre à la disposition le solde de votre compte garantie locative auprès du Fonds de Garantie.


Vous pouvez envoyer ces documents par courriel à accounts@optima.be ou par la poste à Optima Bank SA en faillite, P.a. Kortrijksesteenweg 361, 9000 Gent


Pour de recevoir enfin l’argent du Fonds de Garantie vous faites une déclaration auprès du Fonds de Garantie et si selon la libération de la garantie locative une partie de l’argent est transférée au bailleur, ce dernier doit également faire une déclaration auprès du Fonds de Garantie (voir http://garantiefonds.belgium.be/nl/content/optima-bank).