FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN


1.Ik ken vandaag de exacte stand van mijn rekening niet :


Enkele dagen voor het faillissement werden een beperkt aantal verrichtingen geblokkeerd, en voorlopig op een wachtrekening geplaatst. De exacte stand van Uw rekening wordt nagegaan. Dit vergt wat tijd. U kan voorlopig zo nodig al een aangifte van schuldvordering indienen in het faillissement en naast het bedrag dat U zeker bent vermelden : ‘meer 1 euro, provisioneel, gelet op het feit dat de exacte stand van de rekening nog niet is gekend’.


2.Moet ik (altijd) een aangifte van schuldvordering indienen ? :


Indien  de stand van uw zichtrekening, termijnrekening of spaarrekening kleiner is dan 100 000 EUR dan dient u best EERST een aanvraag tot tussenkomst in bij het Garantiefonds en dient u GEEN aangifte van schuldvordering meer in te dienen.

Indien de stand van uw zichtrekening, termijnrekening of spaarrekening groter is dan 100 000 EUR dan dient u best een aanvraag tot tussenkomst in bij het Garantiefonds en dient u OOK een aangifte van schuldvordering in met opgave van het volledige tegoed. Achteraf zal bij de verificatie van de schuldvordering de tussenkomst van het Garantiefonds in mindering gebracht worden.


3.Hoe lang kan ik een aangifte van schuldvordering indienen en moet dit echt voor 15 juli 2016 gebeuren ? :


In de standaardbrief die alle rekeninghouders hebben ontvangen is vermeld dat dit dient te gebeuren voor 15 juli 2016. Dit is geen vervaltermijn en heeft enkel een theoretisch belang dat echter niet van toepassing zal zijn in dit faillissement.

Gezien de hoeveelheid schuldeisers en het tijdstip waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen maar plaats vindt op 6 september 2016, kunt u nog rustig uw aangifte van schuldvordering neerleggen tot eind augustus 2016 ten einde de curatoren toe te laten deze te verifiëren en administratief te verwerken.

En zelfs indien dat niet mogelijk is, kan u uw aangifte van schuldvordering nadien nog neerleggen tot uiterlijk 14 juni 2017. De schuldvordering zal dan wel maar opgenomen worden in het tweede proces-verbaal van verificatie van 6 september 2017. 


4.Naar waar moet de aangifte van schuldvordering worden opgestuurd ? :


De aangifte van schuldvordering (zie formulier op de website) dient te worden verstuurd naar de rechtbank, zoals vermeld op de website. Gelieve geen kopie of mails naar de curatoren zelf te sturen.


5.Wat moet er worden vermeld omtrent ‘persoonlijke zekerheidsstelling’ ? :


U hoeft hiermee geen rekening te houden. Dit is niet van toepassing voor U (als depositohouder en/of effecthouder).


6.Naar waar moeten de formulieren worden verstuurd voor een revindicatie van effecten ? :


Deze formulieren (zie formulier op de website) moeten in origineel worden verstuurd per post naar Advocatenkantoor G. Defreyne, Curator Optima Bank, Kortrijksesteenweg 361, 9000 Gent. Er is op het Advocatenkantoor G. Defreyne geen dienst voorzien voor afgifte van deze formulieren.


7.Vanaf wanneer worden de effecten vrijgemaakt ? :


De effecten worden op Uw vraag naar een andere rekening getransfereerd, doch vooraleer de praktische afhandeling door te voeren moeten eerst de kosten worden voldaan (zie website). U dient geen referte mee te delen bij de betaling (er wordt een identificatie gedaan via de naam van de betaler).
 

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES


1.Aujourd’hui je ne connais pas le montant exact de mon compte :


Quelques jours avant la faillite un nombre limité d’opérations ont été bloquées et placées provisoirement sur un compte d’attente. On vérifie le montant exact de votre compte, mais cela prend du temps. Si nécessaire vous pouvez déjà faire une déclaration de créance provisoire dans la faillite et mentionner à côté du montant dont vous êtes sûr : ‘plus 1 euro provisionnel, compte tenu du fait que le montant du compte n’est pas connu’.


2.Suis-je obligé de faire (toujours) une déclaration de créance ?


Si le montant de votre compte à vue, de votre compte à terme, de votre compte d’épargne ne dépasse pas 100 000 EUR vous faites  D’ABORD une demande d’intervention auprès du Fonds de garantie et vous ne faites PAS de déclaration de créance.

Si le montant de votre compte à vue, de votre compte à terme, de votre compte d’épargne dépasse 100 000 EUR vous faites une demande d’intervention auprès du Fonds de garantie et vous faites EGALEMENT une déclaration de créance avec mention du montant total à recevoir. Après vérification de la créance, l’intervention du Fonds de garantie sera déduite.


3.Pendant combien de temps puis-je faire une déclaration de créance et doit-elle se faire vraiment avant le 15 juillet 2016 ?


Dans la lettre type que tout le monde a reçu, il est mentionné qu’il faut faire votre déclaration de créance avant le 15 juillet 2016. Ceci n’est pas un terme d’échéance et n’a qu’une valeur théorique qui ne sera pas d’application dans cette faillite.

Etant donné le nombre élevé de créanciers et le moment de la fixation du premier procès-verbal de vérification des créances n’étant prévu que le 6 septembre 2016, vous avez encore le temps de faire votre déclaration de créance jusqu’à fin août 2016 afin de donner la possibilité aux curateurs de la vérifier et de la traiter administrativement.

Même si fin août 2016 s’avère impossible, vous pouvez encore faire votre déclaration de créance jusqu’au 14 juin 2017 au plus tard.


4.Où faut-il envoyer la déclaration de créance ?


Vous envoyez la déclaration de créance (voir formulaire site web) au tribunal, comme mentionné sur le site web. Nous vous prions de ne pas envoyer de copie ou de mails aux curateurs s.v.p.


5.Que faut-il mentionner concernant ‘la garantie personnelle’ ?


Vous ne devez pas en tenir compte. Ceci n’est pas d’application pour vous.


6.Où faut-il envoyer les papiers pour une revendication des titres ?


Ces formulaires (voir formulaire site web) doivent être envoyés en version originale par la poste au Cabinet d’Avocats G. Defreyne, Curateur Optima Bank, Kortrijksesteenweg, 361, 9000 Gent. Au Cabinet d’Avocats G. Defreyne il n’y a pas de service de délivrance pour ces formulaires.


7.A partir de quand les titres sont-ils libérés ?


A votre demande les titres seront transférés à un autre compte. Veuillez noter que vous devez d’abord payer les frais (voir site web) avant qu’on puisse procéder au règlement pratique.