Leveranciers

OPROEP TOT INDIENING VAN SCHULDVORDERINGEN - TERMIJNEN

INVITATION A PRODUIRE UNE CREANCE - DELAIS A RESPECTER

INVITATION TO DECLARE DEBT – TERMS TO RESPECTIn uw hoedanigheid van vermoedelijke schuldeiser in het faillissement van de NV OPTIMA BANK, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75, uitgesproken bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent in datum van 15 juni 2016, wordt U ertoe uitgenodigd uw schuldvordering ter griffie van voornoemde rechtbank, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent, voor 16 juli 2016 te willen neerleggen.


Er wordt U ter kennis gebracht dat het sluiten van het proces-verbaal van onderzoek naar de echtheid van de aangegeven schuldvorderingen zal plaatsvinden op 6 september 2016 om 8u.45 uur in de gehoorzaal van de Rechtbank van Koophandel te Gent, Opgeëistenlaan 401, eerste verdieping, zaal 1.01.


De bekende of onbekende schuldeisers die in gebreke blijven hun schuldvorderingen aan te geven of te bevestigen, komen niet in aanmerking voor de uitdelingen. 


Tot de oproeping voor de vergadering bedoeld in artikel 79 Faillissementswet hebben de schuldeisers die in gebreke zijn gebleven, het recht opname te vorderen zonder dat hun vordering reeds bevolen uitkeringen kan opschorten. Zij hebben slechts recht op een dividend berekend op het nog niet verdeeld actief en dragen zelf de kosten en uitgaven waartoe de verificatie en de opname van hun schuldvorderingen aanleiding geven.


Het recht opname te vorderen verjaart na verloop van één jaar te rekenen van het faillietverklarend vonnis, behalve voor de schuldvordering die vastgesteld wordt in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens de vereffening.


Het recht opname te vorderen van een schuldvordering tijdens de vereffening vastgesteld door een andere rechtbank dan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken, verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de dag waarop het eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft verkregen.


Onderaan deze pagina kunt U een modelformulier terugvinden voor uw aangifte van schuldvordering.


***


En votre qualité de créancier présumé de la faillite du NV OPTIMA BANK ayant son siège à 9000 Gand, Keizer Karelstraat 75, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Gand (Belgique),  Division Gand, en date du 15 juin 2016, vous êtes invité à faire au greffe de ce tribunal, Opgeëistenlaan 401 à 9000 GAND la déclaration de votre créance avant le 16 juillet 2016


Vous êtes en même temps prévenu que le tribunal a fixé au 6 septembre 2016 à 8h.45, en la salle d'audience du tribunal de commerce, Opgeëistenlaan 401, 1er étage, salle 1.01, la clôture du procès-verbal de vérification des créances.


A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions. Jusqu'à la convocation à l'assemblée visée à l'article 79 Lois sur les Faillites, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.


Le droit d'agir en admission se prescrit par un an à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.  Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.


En bas de cette page vous trouvez un formulaire standard.


***In your capacity as presumed creditor, you are requested to declare your claim with documentary evidence at the office of the clerck of the Commercial Court of 9000 GENT, Opgeëistenlaan 401, or at one of the receivers before July 16th, 2016.


The court has fixed the closing of the report on the investigation into the authenticity of the claims at September 6th, 2016 at 8.45 am, at the courtroom of the Commercial Court, Opgeëistenlaan 401, 1st floor, room 1.01.


The known and unknown creditors which have not declared or confirmed their claim, will not qualify for distribution.


The defaulting creditors have the right to demand the admission of their claim until the convocation of the meeting referred to in article 79 Bankruptcy Law , and without suspension of the already ordered distributions. They will only be entitled to a dividend calculated upon the remaining assets and they will bear the costs and expenses in relation to the verification and admission of their claims.


The statute of limitation of the right to demand the admission of a claim is one year as from the bankruptcy declaration, except for the claim which is determined in intervention proceedings or a third-party action, proceeded or instituted during the liquidation.


The statute of limitation of the right to demand the admission of a claim, determined during the liquidation by another court than the court which declared the bankruptcy, is six months as from the day the court ruling has become final and conclusive.


Below you can find a form for  your declaration of claim.


De curators, les curateurs, the legal receivers
Geert DEFREYNE          Hans DE MEYER          Matthias GHESQUIERE