Effectenhouders

REVINDICATIE VAN UW EFFECTENTOELICHTING EN RICHTLIJNEN M.B.T. UW EFFECTENREKENING


In uw hoedanigheid van titularis van een effectenrekening bij de NV OPTIMA BANK, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75, failliet verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent in datum van 15 juni 2016 dient u geen aangifte van schuldvordering in te dienen in het faillissement, maar moet u uw eigendom “revindiceren” (of terugvorderen) bij de curatoren.


De eventueel na het faillissement vervallen coupons of uitbetaalde dividenden volgen het effect, vallen niet in de faillissementsboedel, zijn op een afzonderlijke rekening geboekt en vallen dus ook onder de revindicatieprocedure.


Deze revindicatie is echter als gevolg van het faillissement aan een aantal formele voorwaarden verbonden.


Overeenkomstig art.108 Faillissementswet dient de revindicatie onder meer goedgekeurd te worden door de rechter-commissaris en zijn er tevens enkele banktechnische handelingen noodzakelijk.


De teruggave van de effecten en eventueel vervallen coupons en/of  uitbetaalde dividenden kan enkel gebeuren door een transfert naar respectievelijk een effecten- en een financiële rekening bij een andere financiële instelling, die u ons dient mee te delen via het modelformulier onderaan deze pagina.


Tot onze spijt moeten wij u wel meedelen dat u als revindicant gehouden bent de kosten van teruggave en bewaring te vergoeden. Hiervoor wordt ook verwezen naar de algemene bankvoorwaarden  van Optima Bank.


De curatoren hebben evenwel een inspanning geleverd om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden en te beperken tot de transfert- en bewaringskosten die de curatele zelf aangerekend krijgt van de derde partij die uw effecten ten behoeve van Optima Bank NV bewaarde en de curatele zal bijstaan bij de transfert van de effecten.


Deze kosten zijn vastgelegd op :


•50 EUR per effectenpositie (= per effecten/aandelenlijn op uw effectenrekening(en)) indien uw verzoek tot revindicatie en uw betaling bij de curatoren toekomt uiterlijk tot en met 31 augustus.

•100 EUR  per effectenpositie indien uw verzoek tot revindicatie en uw betaling bij de curatoren toekomt vanaf 1 september 2016.


Na het indienen van uw verzoek en de ontvangst van uw betaling op de speciale rubriekrekening van het faillissement BE83 6304 3450 7115 zal de transactie uitgevoerd worden.


Opdat deze operatie snel en efficiënt zou verlopen, verzoeken wij u alleen via deze weg uw revindicatievordering in te dienen, door gebruik te maken van het formulier onderaan deze pagina.


Bij dit uw verzoek tot revindicatie dient gevoegd te worden :


1.Bewijs van identiteit :


•een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart indien u een natuurlijke persoon bent, en dit van alle titularissen van de effectenrekening

•een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat u als natuurlijke persoon gemachtigd bent te tekenen voor een rechtspersoon of overheid + een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart indien de titularis van de effectenrekening een rechtspersoon of overheid is


2.Bewijs van eigendom van het effect : een kopie van het meest recente uittreksel van uw effectenrekening of transactieborderel.


Gelieve het ingevulde en getekende  formulier en de hierboven gevraagde bijlagen terug te sturen naar: Optima Bank NV – onder curatele, T.a.v. Mr. Geert Defreyne, p/a Kortrijksesteenweg 361 te 9000 GENT.


***


REVENDICATION DE VOS TITRES


INFORMATION ET DIRECTIVES CONCERNANT VOTRE COMPTE-TITRES


En votre qualité de titulaire d’un compte-titres  auprès de la SA Optima Bank ayant son siège à 9000 Gand, Keizer Karelstraat, 75, déclarée en faillite en date du 15 juin 2016 par jugement du Tribunal de Commerce de Gand, division Gand, vous ne devez pas déposer de déclaration de créances, mais vous devez faire une revendication de propriété auprès des curateurs.


Les coupons échus ou les dividendes distribués après la faillite suivent les titres, ne relèvent pas de la masse de la faillite, sont inscrits sur un compte séparé et relèvent également de la procédure de revendication.


A cause de la faillite cette revendication est soumise à un certain nombre de conditions formelles.


En vertu de l’article 108 de la loi sur les faillites la revendication devra entre autres être approuvée par le juge-commissaire et quelques opérations bancaires techniques seront nécessaires.


La restitution des titres et éventuellement des coupons déchus et/ou des dividendes distribués se fera uniquement par le biais d’un transfert vers respectivement un compte-titres et un compte financier auprès d’une autre institution financière, laquelle vous devez nous indiquer dans le formulaire en bas de cette page.


A notre regret, nous vous signalons qu’en tant que revendicateur vous êtes obligé de rembourser les coûts de restitution et les coûts imputables au dépositaire. A cet effet nous vous renvoyons aux conditions générales de la Optima Bank.


Les curateurs se sont engagés à limiter ces coûts dans la mesure du possible. Les coûts se limiteront aux coûts de transfert et de dépôt qu’ils devront payer eux-mêmes à la tierce partie qui a pris soin de vos titres agissant pour le compte de la Optima Bank et qui assistera les curateurs dans le transfert des titres.


Les coûts sont déterminés selon les critères suivants :


•€50 par position en titres (= par titre / action sur votre compte-titres) si votre demande de revendication et votre paiement auprès des curateurs sont faits au plus tard le 31/08/2016.

•€100 par position en titres si votre demande de revendication et votre paiement auprès des curateurs sont faits à partir du 01/09/2016.


Après la soumission de votre demande et la réception de votre paiement sur un compte rubriqué spécial de la faillite BE83 6304 3450 7115 le transfert sera effectuée.


Afin que cette opération puisse se dérouler rapidement et efficacement, nous vous prions de bien vouloir employer uniquement le formulaire en bas de cette page pour la soumission de votre demande de revendication.


Veuillez également ajouter les documents suivants :


1.Une preuve d’identité :

•une copie recto / verso de votre carte d’identité si vous êtes une personne physique et ceci de tous les titulaires des comptes-titres ;

•un extrait du Moniteur Belge qui prouve que vous êtes autorisé à signer pour une personne physique ou pour les autorités publiques + une copie de votre carte d’identité si le titulaire d’un compte-titres est une personne morale ou les autorités publiques.


2.Une preuve de propriété du titre : une copie de l’extrait le plus récent de votre compte-titres ou du bordereau des transactions ;


Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et signé ainsi que les annexes demandées ci-dessus à SA Optima Bank – en règlement judiciaire, à l’attention de Maître Geert Defreyne, Kortrijksesteenweg, 361, 9000 Gand.